Tijdens een asbestinventarisatie wordt er, naast het in kaart brengen van asbesthoudende toepassingen, ook een inschatting gemaakt of de asbesthoudende toepassing een risico kan vormen op blootstelling aan schadelijke asbestvezels door middel van een risicobeoordeling conform de NEN2991:2015 norm.

Indien er asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn, waarvan het vermoeden bestaat dat er een norm overschrijdende concentratie asbestvezels aanwezig kan zijn, zal bij een in gebruik zijnde situatie worden geadviseerd om een risicobeoordeling NEN2991 uit te voeren.

Op basis van de resultaten van deze risicobeoordeling kan worden vastgesteld wat de risico’s op blootstelling aan schadelijke asbestvezels zijn voor medewerkers en/of gebruikers van een gebouw waar asbesthoudende toepassingen in verwerkt zijn.

 

NEN2991

De Nederlandse norm NEN2991 bepaald hoe een blootstellingsrisico’s gemeten moet worden.
De metingen worden gedaan met een luchtmonster met goudfilter (bepaling luchtkwaliteit) en door middel van kleefmonsters. De luchtmonsters geven het actuele risico weer en de kleefmonsters het potentiele risico (bepalen de aanwezigheid van asbestvezels in stof).

De luchtmonsters en kleefmonsters worden geanalyseerd door middel van Scanning Eletronenmicroscopie (SEM). De analyses geven exact aan of er asbestvezels zijn aangetroffen en in welke mate de asbestvezels zijn aangetroffen.

Naar aanleiding van deze uitslagen wordt een saneringsadvies gegeven (verwijderen van asbest) of een beheersplan samengesteld.

 

 

IMG_0926