skip to Main Content

Of het nu gaat om een grootschalig renovatieproject of het slopen van een schuurtje in je achtertuin: elk project begint met een asbestinventarisatie. Daarmee brengen we alle aanwezige asbest in het gebouw of object vakkundig in kaart.

Bij sloop- of renovatiewerkzaamheden aan een bouwwerk of object van vóór 1994 is een asbestinventarisatie door een gecertificeerd bedrijf als As Bêste wettelijk verplicht. Altijd. Ook als je al weet of vermoedt dat er in het pand of object asbest aanwezig is.

We voeren asbestinventarisaties en NEN2991-risico beoordelingen uit voor woningbouwcorporaties, vastgoedbedrijven, overheidsinstanties, aannemers en particulieren.

PS Ga vooral niet zelf met het verwijderen van asbest aan de slag. Je loopt niet alleen het risico op een boete, met onveilig verwijderen zet je ook je gezondheid op het spel (het inademen van asbestdeeltjes kan levensgevaarlijk zijn).

Hoe ziet een asbestinventarisatie eruit?

  1. Allereerst bepalen we het doel van de inventarisatie, om het onderzoek en het advies daar perfect op aan te laten sluiten.
  2. Op basis van historische gegevens en interviews met eigenaren/beheerders achterhalen we zo goed mogelijk waar asbest aanwezig kan zijn.
  3. We maken een inventarisatieplan.
  4. Op de locatie brengen we alle materialen die we verdenken van asbest in kaart, we meten ze op, markeren ze en nemen monsters.
  5. Een geaccrediteerd, onafhankelijk asbestlaboratorium analyseert de monsters.
  6. We maken een inventarisatierapport.

Inventarisatierapport

Op basis van het asbestonderzoek en de analyseresultaten stellen we een duidelijk en praktisch inventarisatierapport op. Daarin beschrijven we onder meer de asbesthoudende materialen, de risico’s voor de bewoners/gebruikers, en de procedures en geldende veiligheidsvoorschriften voor het saneren (verwijderen) van het asbest.

Met het rapport kun je offertes voor saneringswerkzaamheden opvragen en/of een sloopmelding doen bij het bevoegd gezag. Ook kunnen we samen een beheersplan opstellen om op een verantwoorde manier met het asbest om te gaan.

Tijdens verbouw-, renovatie- en/of sloopwerkzaamheden moet de rapportage altijd op de locatie aanwezig zijn.

Risicobeoordeling conform NEN2991

Als het vermoeden van een risicovolle asbestsituatie bestaat, voeren we conform de norm NEN2991 een risicobeoordeling uit. Zo’n risicobeoordeling is bijvoorbeeld nodig bij ‘los’ (niet-hechtgebonden) asbest, in geval van zwaar beschadigde materialen of na een brand of andere calamiteit waarbij asbest vrijgekomen is.

Tijdens een NEN2991-risicobeoordeling nemen we lucht- en kleefmonsters op de betreffende locatie. Op basis van de resultaten kunnen we objectief uitspraak doen over de risico’s van het asbest in het gebouw of object.

Saneren zonder zorgen

Wil je dat wij na de asbestinventarisatie en het maken van het inventarisatierapport ook het volledige vervolgtraject (het verwijderen van het asbest) voor je regisseren? Dat kan! We vragen dan onafhankelijke prijsopgaven aan bij gecertificeerde saneringsbedrijven in ons netwerk en coördineren de saneringswerkzaamheden. Net zolang tot de klus is geklaard.

Back To Top